Voorstelling
Leden
UBEMA Awards
Statuten
Regelgeving
Links
Contact
FRSTATUTEN van de UNIE VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE KUNSTMARKT VZW «Ubema»

A. Naam, zetel, doel en duur
B. De leden
C. De Algemene Vergadering
D. Bestuur en dagelijks beheer
E. Diverse bepalingen
F. Overgangsbepalingen

A. Naam, zetel, doel en duur

1. De naam van de vereniging luidt "UNIE VAN DE BELGISCH LUXEMBURGSE KUNSTMARKT", in het Frans "UNION BELGO-LUXEMBOURGEOISE DU MARCHÉ D'ART", en haar enige tweetalige acroniem is UBEMA.

2. De verenigingszetel is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 230, bus 6. Bij beslissing van de Algemene Vergadering, kan hij naar eender welke andere plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk gewest of de agglomeratie in de ruime zin van het woord worden overgebracht. De vereniging behoort tot het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

3. De vereniging heeft tot doel zowel de morele als de materiële beroepsbelangen van haar leden te bestuderen, te beschermen en te ontwikkelen.
Ze kan alle verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met uitsluiting van handelsverrichtingen.
Om haar doel te verwezenlijken, zal de vereniging ernaar streven de belangen van haar leden te verzoenen, zonder zich evenwel te mengen in hun interne aangelegenheden. Ze zal ook hun gemeenschappelijke belangen verdedigen ten aanzien van derden en van de overheid, zowel van de Belgische als van buitenlandse, bij dewelke zij alles in het werk zal stellen om tot een collectieve vertegenwoordiging te komen.
De vereniging zal bovendien bijdragen tot de organisatie en de uitvoering van eender welke campagne ten bate van de kunstmarkt en, meer algemeen, alles doen wat haar nodig of nuttig lijkt om deze markt te promoten.
Daarnaast kan de Vereniging alle andere activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden besteld voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

4. De vereniging wordt opgericht voor onbeperkte duur.
Ze kan evenwel worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering die beraadslaagt volgens de wettelijke en statutaire bepalingen.

B. De leden

5. Het aantal leden is onbeperkt.
Het aantal leden mag niet kleiner zijn dan vijf.
De vereniging telt gewone leden, geassocieerde leden en ereleden.
De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de door Ubema gestelde verbintenissen.

Gewone leden
Beroepsverenigingen en vzw’s kunnen gewoon lid worden, indien ze aan alle volgende voorwaarden voldoen:

1. Een representatieve beroepsvereniging of vzw van een sector van de kunstmarkt zijn, in de ruimste zin van het woord.

2. Onderhavige statuten uitdrukkelijk aanvaarden.

3. Voorgesteld worden door twee gewone leden of, bij gebrek daaraan, schriftelijk om aansluiting hebben verzocht bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

4. Aanvaard worden door de Algemene Vergadering, die beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

De in onderhavige akte vermelde beroepsverenigingen en vzw’s zijn van rechtswege gewoon lid.

Beroepsverenigingen en vzw’s worden vertegenwoordigd door hun officiële vertegenwoordiger of door de plaatsvervanger van deze laatste en hebben één enkele stem per vereniging.

Geassocieerde leden
De leden van bij de UBEMA vertegenwoordigde beroepsverenigingen en vzw’s , voor wie deze laatste daartoe een minieme bijdrage betalen, zijn ambtshalve geassocieerd lid. Ze worden in de Algemene vergadering vertegenwoordigd door de Afgevaardigden van hun respectievelijke verenigingen.
Elke natuurlijke persoon die alle volgende voorwaarden vervult, kan geassocieerd lid zijn:

1. Een beroep of een vak uitoefenen dat tot een sector van de kunstmarkt behoort.

2. Minstens sedert één jaar in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven zijn in persoonlijke naam ofwel namens een vereniging waarvan hij actief lid of bedrijfsleider is, of houder zijn van een voor die activiteit erkend diploma, of die activiteit sedert minstens één jaar uitoefenen bij een gewoon of geassocieerd lid.

3. Onderhavige statuten uitdrukkelijk aanvaarden.

4. Voorgesteld zijn door twee gewone leden of, bij gebrek daaraan, schriftelijk om aansluiting hebben verzocht bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

5. Aanvaard worden door de Raad van Bestuur, die beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Elk geassocieerd lid dat niet vertegenwoordigd is in een vereniging maar wel een bijdrage betaalt, die door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld, kan worden vertegenwoordigd door onder hen één vaste vertegenwoordiger aan te stellen of te kiezen, die in de Algemene Vergadering zetelt en dus het statuut van gewoon lid heeft.

Ereleden
Iedereen die de vereniging kan helpen haar doel te verwezenlijken, meer bepaald wegens zijn ervaring of zijn functies, of omwille van zijn verdiensten voor de kunstmarkt, kan erelid worden, wanneer hij wordt aanvaardt door de Raad van Bestuur, die beslist met gewone meerderheid van stemmen.
Een erelid heeft geen stemrecht tijdens de Algemene Vergaderingen.

6. Het bedrag van de jaarbijdrage wordt elk jaar bepaald door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur. De ereleden betalen in hun hoedanigheid van erelid geen lidmaatschapsbijdrage.
De jaarbijdrage mag niet hoger zijn dan 10.000 euro.
De lidmaatschapsbijdrage voor het komend boekjaar is opeisbaar vanaf 1 januari. De Leden die in de loop van het boekjaar worden toegelaten, dienen de lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar pro rata temporis hun inschrijving te betalen.

7. Elk lid kan ontslag nemen. Hij moet dat schriftelijk indienen bij de Raad van Bestuur.
Als ontslagnemend kan bovendien elk lid worden beschouwd, dat zijn bijdrage niet betaalt binnen een maand na het herinneringsschrijven dat hem aangetekend wordt toegestuurd.

8. Een lid kan slechts worden uitgesloten onder de door de wet bepaalde voorwaarden.
Bovendien kan een lid worden uitgesloten, dat:

- De statuten, de huishoudelijke reglementen en de door de vereniging bepaalde bijzondere verordeningen niet in acht neemt.

- In het kader van zijn eigen activiteiten de wetten, verordeningen of regels en gebruiken inzake beroepsethiek schendt.

- Door zijn gedrag schade toebrengt aan de belangen van de vereniging.

- de Ubema in het openbaar in opspraak zou hebben gebracht;

- tekort zou zijn geschoten ten overstaan van de erecode of de deontologische regels.

Op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle Leden kan een Lid op grond van de hierboven vermelde reden tot schorsing worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens 1/2 van alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden vereist is.
Voordat een Lid geschorst of uitgesloten kan worden, dient de betrokkene bij ter post aange- tekende brief uitgenodigd te worden om zich te verdedigen of te laten verdedigen tegenover de Raad van Bestuur respectievelijk de Algemene Vergadering.

9. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun erfgenamen, evenals de rechthebbenden van een overleden lid, hebben geen enkel recht op het bezit van de vereniging.
Ze kunnen geen inventaris, rekeningen of verzegeling vragen.

C. De Algemene Vergadering

10. De Algemene Vergadering bestaat uit alle beroepsverenigingen en vzw’s die lid zijn van Ubema. Elk gewoon lid heeft stemrecht en beschikt slechts over één stem op de Algemene Vergadering.

11. De Algemene Vergadering is de soevereine macht binnen de vereniging.
De Algemene Vergadering is exclusief bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten;
- het benoemen en het ontslaan van de bestuurders;
- het benoemen en het ontslaan van de Voorzitter;
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders;
- het goedkeuren van de jaarrekeningen en de begrotingen;
- het vrijwillig ontbinden van de Ubema;
- de uitsluiting van een Lid;
- het omzetten van de Ubema in een vennootschap met een sociaal oogmerk; en
- alle gevallen waarin de Wet van 27 juni 1921 of de statuten een beslissing van de Algemene Vergadering vereisen.

12. Elk jaar dient er een Algemene Vergadering te worden gehouden in de loop van het eerste trimester, op dag, uur en plaats die vermeld staan in de uitnodiging die aan elk lid moet worden bezorgd.
De Vergadering beraadslaagt over de rekeningen van het afgelopen boekjaar en over het budget van het volgende boekjaar, alsmede over elk voorstel dat op haar agenda wordt geplaatst.

13. Telkens de Raad van Bestuur het nuttig acht, kan hij een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen.
Wanneer één vijfde van de gewone leden dit schriftelijk aan de Raad van Bestuur vraagt moet de Raad van Bestuur een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen.
In dat geval moet er op de agenda een beraadslaging staan over de door het verzoek van de gewone leden opgeworpen vraag.
Elke vergadering wordt gehouden op de datum, het uur en de plaats vermeld in de op roepingsbrief.

14. De uitnodigingen worden minstens acht dagen vóór elke Algemene Vergadering per gewone brief, fax of email naar de gewone leden gestuurd. De uitnodigingen worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee Bestuurders. Ze bevatten de agenda.

15. De Vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter of de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of, indien zij afwezig zijn, door de oudste van de aanwezige Bestuurders.

16. Elke vertegenwoordiger mag nooit meer dan twee andere leden bij volmacht vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk zijn en duidelijk de agendapunten vermelden waarvoor de lastgever zijn lasthebber machtigt om in zijn naam aan de stemming deel te nemen. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter beslissend.

17. Tenzij de Wet van 27 juni 1921 of deze statuten het anders bepalen, is er op de Algemene Vergadering geen quorum vereist en is de Algemene Vergadering geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijke Leden en worden haar beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de door de aanwezige en vertegenwoordigde Werkelijke Leden uitgebrachte stemmen. Voor een statutenwijziging is een quorum vereist waarbij twee derden van de Lede op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn. Indien op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten en de statutenwijzigingen kan goedkeuren met de hierna vermelde meerderheden en dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Werkelijke Leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.Voor een statutenwijziging is een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde Werkelijke Leden vereist. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel waarvoor Ubema is opgericht, vereist ze een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde Werkelijke Leden. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door ten minste een derde van de Werkelijke Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.Bij staking van stemmen zal het voorstel van besluit worden beschouwd als zijnde niet goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

18. De beslissingen van de Vergadering worden genoteerd in een notulenregister. De notulen worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris. Het notulenregister wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle leden er kennis kunnen van nemen. Er kunnen uittreksels van worden bezorgd aan leden die daarom vragen of aan derden die een belang kunnen aantonen, dat soeverein door de Raad van Bestuur zal worden beoordeeld.

D. Raad van Bestuur en Dagelijks bestuur

19. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens zeven gewone leden. Enkel natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.
Het dagelijks bestuur wordt gezamenlijk verzekerd door de Voorzitter, de Laatste Gewezen Voorzitter (Immediate Past-President) en de Verkozen Voorzitter (of President-Elect) (die samen de Directieraad of dagelijks bestuur vormen - zie artikel 27).

20. De Bestuurders worden verkozen door de gewone leden tijdens de Algemene Vergadering. Allen worden benoemd voor drie jaar, zij zijn herroepbaar ad nutum door de Algemene Vergadering. De Immediate Past-President blijft lid van de Raad van Bestuur gedurende één mandaat na zijn voorzitterschap.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit; een jaarlijkse vergoeding kan nochtans toegekend worden door de Algemene Vergadering aan de Secretaris en aan de Peningmeester.

21. In geval er een plaats van bestuurder vacant komt in de loop van een mandaat, wordt er door de Raad van Bestuur een nieuwe bestuurder benoemd, die het mandaat voltooit van degene die hij vervangt.

22. Onder zijn leden kiest de Raad van Bestuur een Voorzitter, twee Ondervoorzitters (een Nederlandstalige en één Franstalige), een Secretaris en een Schatbewaarder, en eventueel adjuncten. Desgevallend kunnen de functies van Secretaris en Schatbewaarder door dezelfde persoon worden vervuld.

23. De Raad van Bestuur vergadert wanneer hij wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of door twee Bestuurders. De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer de belangen van de vereniging het vergen en minstens 4-maal per jaar.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid door één van beide Ondervoorzitters, of indien die niet aanwezig zijn, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

24. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van Bestuurders aanwezig is of zich in een situatie bevindt waarin zij haar wil kan te kennen geven. Bovendien kan een Bestuurder aan een ander lid van de Raad van Bestuur schriftelijk volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen tijdens een welbepaalde vergadering. Geen enkel Bestuurder mag méér dan één volmacht hebben. Wanneer het quorum niet wordt bereikt, moet er minstens 8 dagen vóór de vergadering een nieuwe uitnodiging aan de leden van de Raad van Bestuur worden bezorgd. Tijdens die tweede vergadering zal de Raad kunnen beraadslagen en stemmen over de agenda, ongeacht het bereikte quorum. De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen, is de beslissende stem die van de Voorzitter of van de Bestuurder die hem vervangt.
In geval van belet, wordt de Voorzitter vervangen door de laatste Gewezen Voorzitter tijdens de helft van zijn mandaat, of door de Verkozen Voorzitter tijdens de tweede helft van zijn mandaat.

25. De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden genoteerd onder de vorm van notulen, ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris en ingeschreven in een bijzonder register.

26. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door een wet of door de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden inzake het bestuur en het beheer van de vereniging en, zonder dat onderstaande opsomming beperkend is, kan hij, meer bepaald:
- waken over de toepassing van de statuten en van de bijzondere verordeningen;
- alle betalingen verrichten en ontvangen;
- alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen en ruilen;
- huurovereenkomst van eender welke duur sluiten en legaten, giften en subsidies ontvangen;
- de vereniging voor de rechtbank vertegenwoordigen in de persoon van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of van een Bestuurder.

27. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging - met gebruik van de daarbij horende handtekening - delegeren aan een Gedelegeerd Bestuurder die hij onder zijn leden kiest. De Voorzitter van de Raad van Bestuur kan ook Gedelegeerd Bestuurder zijn (zie artikel 19).
De Raad van Bestuur kan bovendien één of meer taken tijdelijk delegeren aan een Bestuurder die, in dat geval, de vereniging zal vertegenwoordigen.
Indien het dagelijks bestuur niet wordt gedelegeerd, zal het worden verzekerd door een Dagelijks Bestuur bestaande uit de Voorzitter, de laatste Gewezen Voorzitter en de nieuwe Verkozen Voorzitter, eventueel bijgestaan door de Secretaris.

28. De akten waartoe door de Raad van Bestuur wordt besloten en die de vereniging binden, worden geldig ondertekend door twee Bestuurders, die hun bevoegdheid niet hoeven te bewijzen ten aanzien van derden.
De akten betreffende het dagelijks beheer worden geldig ondertekend door de Voorzitter-Gedelegeerd Bestuurder of door de leden van de Directieraad.


E. Diverse bepalingen

29. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in de Wet van 27 juni 1921 en de toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

30. De rekeningen en het budget worden elk jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

31. In geval van ontbinding van de vereniging, stelt de Algemene Vergadering de vereffenaar(s) aan. In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, worden de nettoactiva door de Algemene Vergadering toegewezen aan een instelling waarvan het maatschappelijke doel zo dicht mogelijk bij dat van de vereniging ligt. Indien de Algemene Vergadering zich niet binnen drie maanden vóór de ontbinding heeft uitgesproken, beslist de Raad van Bestuur volgens dezelfde maatstaf over de toewijzing.

32. De Raad van Bestuur waakt over het naleven van de door de wet opgelegde formaliteiten voor bekendmaking.

33. Er zal een huishoudelijk reglement worden goedgekeurd dat o.m. het volgende zal regelen:
- alle kwesties betreffende de werking van de vereniging die volgens de wet niet in de statuten moeten staan;
- de oprichting en de werking van het vast secretariaat van de vereniging.

F. Overgangsbepalingen

34. Tijdens de Algemene Vergadering van 4 april, hebben de stichters als bestuurders gekozen : Mon Bernaerts, Adriaan Raemdonck, Mia Roggeman, Christian Vrouyr.

35. Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijven de Wet van 27 juni 1921 en de besluiten tot uitvoering ervan van toepassing.

Aldus beslist te Brussel, op 11 mei 2009, door alle leden van UBEMA.